Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji, sprawozdania i rozliczania projektu „Weź głęboki oddech”, zgodnie z zapisami RODO, na podstawie art. 6 pkt. 1 lit a RODO.

3. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwu Zdrowia Departamentowi Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt – Krakowskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Fundacji „NEUCA dla Zdrowia”, ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.

4. Podanie danych jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w szkoleniu.

5. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

7. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

8. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty: jgawel@szpitaljp2.krakow.pl lub kontakt@fundacjaneuca.pl.

9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.